REGULAMIN PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

REAL-CONSTRUCT SP. Z O.O.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego, znajdującego się przy ul. Mieczysława Medweckiego 49 w Balicach (dalej jako Parking).

Teren Parkingu stanowi własność spółki Real-Construct sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Siewna 44, 31-231 Kraków (dalej jako Zarządca Parkingu).

1.2. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna korzystająca z Parkingu, będąca kierowcą pojazdu w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub będąca właścicielem pojazdu (dalej jako Użytkownik).

1.3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosować się do wszelkich poleceń pracowników Zarządcy Parkingu.

1.4. Użytkownik poprzez wjazd na teren Parkingu zawiera z Zarządcą Parkingu umowę najmu miejsca parkingowego, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
Umowa najmu jest odpłatna. Użytkownik zobowiązuje się uiszczać czynsz najmu zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej jako Opłata parkingowa). Cennik dostępny jest również na stronie internetowej www.parkingtina.pl, w biurze Parkingu oraz na tablicy przy wjeździe na Parking.

1.5. Użytkownik, poprzez zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego, ma prawo do zajęcia  jednego miejsca parkingowego. W przypadku zaparkowania pojazdem w taki sposób, że zostanie zajęte więcej niż jedno miejsce parkingowe, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za każde zajmowane w taki sposób miejsce parkingowe.

1.6. Parking jest niestrzeżony. Elementy ogrodzenia parkingu, w szczególności szlabany i barierki, mają na celu uniemożliwienie korzystania z Parkingu bez wniesienia stosownej opłaty i określają przestrzenny obszar Parkingu.

1.7.Parking jest czynny 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia.
Zarządca Parkingu zachowuje uprawnienie do podjęcia decyzji o zamknięciu Parkingu w dowolnych terminach przez siebie ustalonych.

1.8. Parking jest przeznaczony dla samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony oraz pojazdów jednośladowych.

1.9. Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu weryfikacji przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkowników, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z Parkingu i zajęcia miejsca parkingowego. Istnieje możliwość precyzyjnego odtworzenia numerów rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających na Parking oraz wyjeżdżających z Parkingu. Nagrania kamer monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do Użytkowników, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.

1.10. Do kontroli w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu uprawnieni są pracownicy Zarządcy Parkingu.

 

2. Warunki korzystania z Parkingu

2.1. Miejsca parkingowe podzielone są na kolumny oraz rzędy. Każde miejsce parkingowe posiada odrębny numer.

2.2. Jeżeli Użytkownik nie posiada numeru miejsca parkingowego, samodzielnie wybiera dowolne niezajęte oraz niezarezerwowane miejsce parkingowe.

2.3. Użytkownik może zawrzeć umowę najmu miejscu parkingowego poprzez następujące sposoby:

a) poprzez pobranie biletu z automatu znajdującego się przed terenem Parkingu;      

b) poprzez dokonanie rezerwacji oraz uiszczenia opłaty za miejsce parkingowe za pośrednictwem strony internetowej Zarządcy Parkingu;

c) poprzez dokonanie rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej Zarządcy Parkingu, a następnie uiszczenia opłaty za miejsce parkingowe w Biurze Obsługi Parkingu.

2.4. W przypadku opisanym w ust. 2.3 a) powyżej, maksymalny okres, na który może zostać zawarta umowa najmu miejsca parkingowego wynosi 21 dni. Po upływie tego okresu Zarządca Parkingu jest uprawniony do samodzielnego odholowania pojazdu na koszt Użytkownika.
Opłatę za wynajęte w tym trybie miejsce parkingowe uiszcza się podczas wyjazdu z terenu Parkingu. Użytkownik wyjeżdżający z terenu Parkingu jest zobowiązany opłacić miejsce parkingowe na podstawie wydanego mu biletu, w automacie biletowym lub w Biurze Obsługi Parkingu.
Po uiszczeniu opłaty Użytkownikowi przysługuje 10 minut na opuszczenie terenu Parkingu. W przypadku przekroczenia powyższego limitu, naliczona zostanie opłata dodatkowa zgodnie z Cennikiem za dodatkowy czas postoju (liczonym od upływu limitu czasu przewidzianego na opuszczenie parkingu).

2.5. W przypadku opisanym w ust. 2.3 b) powyżej Użytkownik wjeżdża na teren Parkingu podjeżdżając pod szlaban. Następnie posiadany przez Zarządcę Parkingu system elektroniczny skanuje numer rejestracyjny pojazdu i jeżeli rezerwacja została prawidłowo wykonana oraz opłacona, szlaban otworzy się po zakończeniu skanowania.

2.6. W przypadku opisanym w ust. 2.3 c) powyżej Użytkownik przed wjazdem na teren Parkingu jest zobowiązany dokonać opłaty w Biurze Obsługi Parkingu. Po uiszczeniu opłaty, pracownik Biura Obsługi Parkingu wydaje Użytkownikowi bilet parkingowy, który upoważnia go do wjazdu na teren Parkingu.

2.7. W przypadku utraty biletu parkingowego, Użytkownik uiszcza opłatę za cały czas trwania umowy najmu miejsca parkingowego. Wysokość takiej opłaty ustalana jest przy pomocy nagrań monitoringu oraz zostaje powiększona o kwotę z tytułu utraty biletu, zgodnie z Cennikiem.

 

3. Transport na lotnisko

3.1. Opłata parkingowa, o której mowa w ust. 1.4 powyżej, zawiera w sobie prawo do bezpłatnego przejazdu pojazdem należącym do Zarządcy Parkingu na trasie Parking-lotnisko oraz lotnisko-Parking.  

Osoby towarzyszące Użytkownikowi mogą zostać przewiezione wraz z nim grzecznościowo.

W przypadku potrzeby przewiezienia bagażu Użytkownika, bagaż ten powinien zostać umieszczony, a następnie wyjęty z pojazdu należącego do Zarządcy Parkingu osobiście przez Użytkownika. Pracownicy Zarządcy Parkingu nie są do tego zobowiązani ani uprawnieni.

3.2. Użytkownik nie ma obowiązku korzystania z przejazdu organizowanego przez Zarządcę Parkingu.

3.3. W przypadku skorzystania z przejazdu organizowanego przez Zarządcę Parkingu, Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spóźnienie Użytkownika na samolot.

3.4. Transfer na lotnisko odbywa się zgodnie z harmonogramem znajdującym się ……….

3.5. Zarządca Parkingu zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, o którym mowa w ust. 3.4 powyżej, w sytuacji:

a) zapełnienia się wszystkich miejsc siedzących w pojeździe,   

b) wystąpienia przyczyn od Zarządcy Parkingu niezależnych, w tym z przyczyn komunikacyjnych lub utrudnień na drogach.

 

4. Odpowiedzialność Zarządcy Parkingu

4.1. Zarządca Parkingu odpowiada jedynie za szkody wyrządzone umyślnie przez swoich pracowników.

4.2. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane komukolwiek na terenie Parkingu z winy Użytkownika, z winy osób trzecich bądź działania siły wyższej; a w szczególności szkody powstałe w wyniku kradzieży, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika.

Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione na terenie Parkingu, zarówno znajdujące się w pojazdach (czy też stanowiące wyposażenie pojazdu), jak też i poza nimi.

4.3. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów znajdujących się na Parkingu lub osób korzystających z Parkingu, spowodowanych z winy Użytkownika, z winy osób trzecich bądź działania siły wyższej.

4.4. Zarządca Parkingu oświadcza, że w żadnym przypadku nie zawiera z Użytkownikami umowy przechowania, regulowanej art. 835 i następnymi ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1740).

 

5. Odpowiedzialność Użytkownika                                     

5.1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, bądź niestosowania się przez Użytkownika do poleceń pracowników Zarządcy Parkingu, Zarządca Parkingu będzie uprawniony do rozwiązania umowy najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz do zastosowania środków niezbędnych dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również usunięcia pojazdu z Parkingu na koszt Użytkownika.

5.2. Użytkownik odpowiada, na zasadach ogólnych określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy Parkingu lub osobom trzecim na terenie Parkingu, spowodowane przez pojazd Użytkownika lub przez samego Użytkownika.

5.3. Użytkownik odpowiada jak za własne zachowanie za działania osób trzecich wprowadzonych przez Użytkownika na teren Parkingu.

5.4. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika z Parkingu pojazdu przez okres przekraczający miesiąc, liczony od dnia zakończenia trwania umowy najmu miejsca parkingowego danego Użytkownika, Zarządca Parkingu ma prawo do usunięcia pojazdu z Parkingu na koszt Użytkownika.

 

6. Zasady bezpieczeństwa

6.1. Parking jest strefą ruchu, w związku z czym na jego terenie obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów na terenie Parkingu wynosi 10 km/h.

6.2. Zabroniony jest jednoczesny przejazd dwóch lub więcej pojazdów podczas wjazdu i wyjazdu z Parkingu, co mogłoby skutkować uszkodzeniem pojazdów lub infrastruktury Zarządcy Parkingu.

6.3. Zabronione jest blokowanie pojazdem wjazdu i wyjazdu z Parkingu. W przypadku wystąpienia opisywanej sytuacji, Zarządca Parkingu będzie uprawniony do usunięcia pojazdu z Parkingu na koszt Użytkownika.

6.4. Zabroniony jest wjazd na teren Parkingu pojazdów przewożących materiały wybuchowe, łatwopalne lub stwarzające niebezpieczeństwo dla innych użytkowników Parkingu lub ich mienia.

6.5. Zabroniony jest wjazd na teren parkingu Użytkowników będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

6.6. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania Parkingu oraz do wykonywania instrukcji, poleceń oraz nakazów pracowników Zarządcy Parkingu.

6.7. Każda osoba poruszająca się po Parkingu pojazdem obowiązana jest zachować szczególną ostrożność, aby nie spowodować szkód na osobach i mieniu. Jeżeli Użytkownik nie jest w stanie wykonać jakiegokolwiek manewru swoim pojazdem w sposób wykluczający ryzyko dla osób i mienia, zobowiązany jest przy wykonywaniu manewru skorzystać z pomocy osoby trzeciej, w tym pracowników Zarządcy Parkingu.

6.8. Na terenie Parkingu, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych i wyjazdowych z Parkingu zabronione jest:

a) naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje za wyjątkiem miejsc wyraźnie oznaczonych do tego;

b) parkowanie na drodze dojazdowej, szczególnie w sposób uniemożliwiający lub utrudniający korzystanie z Parkingu innym Użytkownikom;

c) poruszanie się pojazdem po terenie Parkingu w celu innym niż dojazd do wyznaczonego miejsca postoju lub wyjazdu z Parkingu;

d) prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody Zarządcy Parkingu;

e) palenie tytoniu, spożywanie na terenie Parkingu alkoholu lub innych środków odurzających;

f) używanie otwartego ognia;

g) składowanie paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak i również pustych pojemników po paliwie;

h) postój pojazdu z pracującym silnikiem;

i) parkowanie pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, olejowym, chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zanieczyszczenia parkingu;

j) zostawianie śmieci.

 

7. Dane osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Real-Construct sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Siewna 44 (31-231 Kraków), KRS: 0000123369, NIP: 6771001609, REGON: 008072140. Z Administratorem można kontaktować się przy pomocy powyższego adresu lub za pomocą poczty elektronicznej: parkingtina@wp.pl.

7.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a) zawierania i realizacji umów najmu miejsc parkingowych,

b) realizacji płatności za umowy najmu miejsc parkingowych,

c) obsługi reklamacji,

d) dochodzenia ewentualnych roszczeń od Zarządcy Parkingu przez Użytkowników,

e) obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Zarządcy Parkingu,

f) dokumentowania wykonania usług dla celów podatkowych,

g) przeprowadzania działań marketingowych, jak również przesyłania informacji handlowych, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnych zgód.

7.3. Administrator przetwarza dane osobowe osób znajdujących się na terenie Parkingu gromadzone przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Administrator przetwarza dane osobowe takie jak:

a) wizerunek,

b) adres do kontaktu,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu,

e) numer rejestracyjny pojazdu.

W przypadku przedsiębiorców dodatkowo również:

f) nazwa firmy,

g) numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

h) adres siedziby.

7.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest umowa najmu miejsca parkingowego.

7.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest odrębna zgoda Użytkownika. Zgodę tę Użytkownik może w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgodny nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

7.6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie zarejestrowanym przez monitoring jest ochrona żywotnych interesów Użytkownika oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora.

7.7. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane, w minimalnym koniecznym zakresie, podmiotom współpracującym z Administratorem takim jak:

a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, którym dane osobowe Użytkownika są ujawniane, by mogli wykonywać swoje obowiązki,

b) księgowi,

c) firmy (kancelarie) prawnicze świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

7.8. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celu zawierania i realizacji umów najmu miejsc parkingowych będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń stron związanych z umową, w tym roszczeń podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody. Dane osobowe zgromadzone przez monitoring wizyjny będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a następnie trwale usuwane, z zastrzeżeniem ust. 7.9 poniżej.

7.9. Administrator przechowuje nagrania z systemu monitoringu nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. Po tym okresie nagrania podlegają trwałemu usunięciu lub nadpisaniu.  W uzasadnionych przypadkach, gdy nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, dane te będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 1 roku, a w przypadku wszczęcia postępowania – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń liczonego od nowych terminów powstałych w wyniku postępowania.

7.10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

7.11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.12. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Administrator nie posiada i nie stosuje oprogramowania pozwalającego na automatyczne rozpoznawanie cech biometrycznych, analizę zachowania lub identyfikację twarzy.

7.13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Parkingu można zgłaszać do Zarządcy Parkingu telefonicznie pod numerem telefonu + 48 691 384 161 lub na adres e-mail: parkingtina@wp.pl.

8.2. Zarządca Parkingu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz do zmiany cenników i wysokości opłat określonych w niniejszym Regulaminie i w Załącznikach do Regulaminu.

8.3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Cennik.

8.4. Regulamin jest dostępny publicznie, znajduje się w widocznym miejscu przy wjeździe na Parking oraz na stronie internetowej www.parkingtina.pl.

 

 

 

Do góry

-->