REGULAMIN REZERWACJI ON-LINE MIEJSC PARKINGOWYCH
NA PARKINGU NIESTRZEŻONYM REAL-CONSTRUCT SP. Z O.O.

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin rezerwacji on-line miejsc parkingowych (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady korzystania z usługi rezerwacji on-line miejsc parkingowych świadczonych przez Real-Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Siewnej 44, 31-231 Kraków, KRS: 0000123369, NIP: 6771001609, REGON 008072140 (dalej: Usługodawca) na Parkingu Tina znajdującym się przy ul. Mieczysława Medweckiego 49 w Balicach (dalej: Parking).

2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej: http://parkingtina.pl/

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów, określenie sposobu korzystania z Sytemu Rezerwacji Miejsc Parkingowych oraz warunki postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje

1. Usługodawca - Real-Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Siewnej 44, 31-231 Kraków, KRS: 0000123369, NIP: 6771001609, REGON 008072140,

2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa Strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

3. Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://parkingtina.pl/, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną polegające na możliwości dokonania rezerwacji on-line miejsc parkingowych na terenie Parkingu,

5. Umowa – umowa rezerwacji miejsca parkingowego zawierana on-line pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,

6. Parking – parking Tina znajdujący się przy ul. Mieczysława Medweckiego 49 w Balicach, należący do Usługodawcy,

7. System – System Rezerwacji Miejsc Parkingowych umożliwiający Usługobiorcy zawarcie drogą elektroniczną umowy z Usługodawcą na wykonanie Usługi.

 

 

 

§ 3 Warunki zawierania umów

1. Usługodawca świadczy Usługi rezerwacji on-line miejsc parkingowych na terenie parkingu zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz za pomocą Strony internetowej oraz Systemu.

2. Usługobiorca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminu Parkingu Tina, Polityką Prywatności oraz z załącznikami do tych dokumentów. Wszystkie wymienione dokumenty znajdują się na Stronie internetowej http://parkingtina.pl/. Usługobiorca składa oświadczenia o zapoznaniu się z treścią tych dokumentów oraz akceptacją ich postanowień, zaznaczając właściwe okienka w procesie rezerwacji miejsca parkingowego.

3. Warunkiem zawarcia Umowy jest spełnienie łącznie następujących wymogów:

a) spełnienie wymagań technicznych, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu,

b) przeprowadzenie prawidłowo procesu rezerwacji, w tym wpisanie danych Usługobiorcy w sposób prawidłowy i kompletny,

c) potwierdzenie znajomości i akceptacja warunków niniejszego Regulaminu, Regulaminu Parkingu Tina, Polityki Prywatności oraz załączników do tych dokumentów,

d) wybór formy płatności i dokonanie opłaty.

 

4. Świadczenie Usługi odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Usługobiorca powinien uruchomić Stronę internetową, następnie w Systemie określić termin rezerwacji (określić datę i godzinę wjazdu i wyjazdu z Parkingu). Usługobiorca może dokonać rezerwacji miejsca parkingowego on-line nie później niż na 1 godzinę przed podaną przez Usługobiorcę godziną wjazdu na Parking,

b) Po wprowadzeniu wszystkich danych określonych w lit. a) powyżej Usługobiorca wciskając pole ,,Sprawdź cenę’’ jest informowany o wysokości opłaty za Usługę,

c) Następnie Usługobiorca zostanie przekierowany na podstronę Strony internetowej, na której znajduje się formularz rezerwacyjny. Usługobiorca wypełnia formularz rezerwacyjny (wprowadza swoje dane osobowe, numer rejestracyjny pojazdu, adres e-mail oraz numer telefonu),

d) W przypadku gdy Usługobiorca chce otrzymać fakturę VAT za świadczone Usługi zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednie pole ,,Tak, chcę fakturę’’ oraz wprowadzić wymagane dane. Zaznaczenie tego pola oznaczać będzie, że Usługobiorca zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Usługodawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w formacie PDF. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur. Usługobiorca potwierdza, iż za datę otrzymania e-faktury (również duplikatu e-faktury i korekty e-faktury) przez Usługobiorcę uznaje się datę odnotowanego wysłania e-faktury ze skrzynki Usługodawcy i uznaje się je jako dostarczone za pośrednictwem odbioru. Usługobiorca zobowiązuje się przechowywać egzemplarze faktur w sposób określony przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po datku od towarów i usług.

e) Usługobiorca jest zobowiązany także do potwierdzenia znajomości oraz akceptacji warunków niniejszego Regulaminu, Regulaminu Parkingu Tina, Polityki Prywatności oraz załączników do tych dokumentów. Usługobiorca w tym celu zaznacza odpowiednie pola.

f) Po prawidłowym wypełnieniu formularza rezerwacyjnego Usługobiorca klika ,,Rezerwuj’’/ ,,Przejdź do płatności’’ i zostaje przekierowany na stronę internetową systemu płatności on-line, którego operatorem jest PayU. Płatności za rezerwację Usługobiorca dokonuje przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.

Płatność za rezerwację Usługi jest obliczana automatycznie na podstawie danych, które Usługobiorca wprowadził wcześniej do formularza rezerwacyjnego oraz na podstawie Cennika znajdującego się na Stronie internetowej.

g) Po prawidłowym dokonaniu opłaty za rezerwację na podany przez Usługobiorcę adres e-mail przesłana zostanie wiadomość zawierająca potwierdzenie dokonania rezerwacji w formacie PDF.

5. Umowa zostaje zawarta w chwili dokonania przez Usługobiorcę opłaty za Usługę. Potwierdzenie gotowości wykonania przez Usługodawcę Umowy stanowi przesłanie potwierdzenia dokonania rezerwacji na adres e-mail Usługobiorcy.

6. Dowód rezerwacji miejsca parkingowego przez Usługobiorcę stanowi wydrukowane w formie papierowej potwierdzenie dokonania rezerwacji lub okazanie potwierdzenia dokonania rezerwacji na ekranie urządzenia mobilnego.

7. W następstwie zawartej Umowy, Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia Usługobiorcy dostępności miejsca parkingowego na Parkingu w okresie wskazanym przez Usługobiorcę w formularzu rezerwacyjnym. Poprzez wjazd na teren Parkingu przez Usługobiorcę dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą odrębnej umowy najmu miejsca parkingowego, zgodnie z Regulaminem Parkingu Tina (regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://parkingtina.pl/ ).

8. Jeżeli czas korzystania przez Usługobiorcę z miejsca parkingowego przekroczy czas wskazany w rezerwacji, Usługobiorca zostanie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu. W takim przypadku Usługobiorca będzie zobowiązany do dokonania opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego ponad zarezerwowany czas, według opłat wynikających z cennika stanowiącego załącznik do Regulaminu Parkingu Tina.

§ 4 Odstąpienie od Umowy

1. Usługobiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez poniesienia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.

Dokonanie odstąpienia nie jest możliwe, jeżeli Usługobiorca rozpocznie korzystanie z miejsca parkingowego.

2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail: biuro@parkingtina.pl, na adres ul. Siewna 44, 31-231 Kraków lub zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu …. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy, zwróci Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności związane z tą Umową.

4. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie wybierze inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Usługodawcy.

5. Aby usprawnić procedurę zwrotu płatności, Usługobiorca w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy powinien podać również dane niezbędne do zidentyfikowania Usługobiorcy i dokonywanej rezerwacji.

§ 5 Wymagania techniczne korzystania z Usługi

1. Prawidłowe korzystanie z Sytemu oraz korzystanie z formularza rezerwacji Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy łącznie następujących wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet,

b) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

c) korzystanie z przeglądarki sieci Web zgodnej z HTML5 z obsługą TLS,

d) zainstalowany program do czytania plików PDF.

2. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania i wykorzystania wszystkich funkcji Systemu jest umożliwienie instalacji plików cookies na urządzeniu Usługobiorcy.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Za prawidłowe wykonanie Umowy Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

2. O ile nie zostało wyraźnie wskazane inaczej, prezentowane na Stronie internetowej oraz w Systemie informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej oraz w Systemie stanowią własność Usługodawcy i są chronione prawami autorskimi, a także mogą być chronione prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych, innymi prawami własności intelektualnej oraz innymi prawami.

4. Zakazane jest korzystanie ze Strony internetowej oraz z Systemu w celu naruszającym obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje.

5. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę ze Strony internetowej lub z Systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 7 Klauzula informacyjna: Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca - Real-Construct Sp. z o.o. w Krakowie, adres: ul. Siewna 44, 31-231 Kraków, KRS: 0000123369, NIP: 6771001609, REGON 008072140. Kontakt z Administratorem odbywa się: listownie na adres: ul. Siewna 44, 31-231 Kraków, telefonicznie: +48 887 645 346 pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@parkingtina.pl.

2. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Użytkowników Usług Parkingu Tina oferowanych przez Real-Construct Sp. z o.o. oraz osób odwiedzających stronę internetową  http://parkingtina.pl/.

3. Podczas świadczenia Usługi przez Administratora zbierane są następujące dane osobowe:

a) imię/imiona i nazwisko,

b) numer telefonu,

c) adres e-mailowy,

d) numer rejestracyjny pojazdu.

4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz polskimi przepisami prawa, w następujących celach:

a) art. 6 ust. 1 pkt b RODO w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o najmu miejsca parkingowego łączących Usługobiorcę z Administratorem.

b) art. 6 ust. 1 pkt c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z innych przepisów prawa (np. udzielenie informacji uprawnionym do ich żądania organom, wypełnienie postanowień sądów, współpraca z ubezpieczycielami, etc.); w celu archiwalnym;

c) art. 6 ust. 1 pkt d RODO w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, w związku ze świadczeniem usług przez Administratora;

d) art. 6 ust. 1 pkt f RODO z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić świadczenie Usługi przez Administratora.

6. W przypadku otrzymania danych od podmiotów współpracujących z Administratorem np. wypożyczalni w ramach udostępniania nam danych osobowych, Administrator informuje, iż zgodnie z art. 14 RODO dane mogą być przetwarzane również w powyższych celach. Stosowane są wówczas takie same wymogi, które zostały opisane w Polityce prywatności.

7. Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania Umów i zobowiązań łączących Strony, okres wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych, rachunkowych i archiwalnych. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

8. Przekazane Administratorowi dane osobowe mogą być przekazywane dalej niżej wymienionym odbiorcom:

a) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy władzy publicznej), w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w związku z usługami świadczonymi na rzecz Administratora (np. usługi księgowe, usługi kurierskie i pocztowe, usługi hostingowe i poczty elektronicznej).

9. Usługobiorcy przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.

– na zasadach i w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim na zasadach określonych w RODO.

10. Żądanie realizacji swoich praw Usługobiorca może kierować listownie na adres: ul. Siewna 44, 31-231 Kraków lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@parkingtina.pl.

11. Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych, jak i nie przekazuje danych poza EOG.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@parkingtina.pl lub listownie na adres: ul. Siewna 44, 31-231 Kraków.

2. W celu rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego, Usługobiorca powinien zawrzeć w zgłoszeniu reklamacyjnym następujące informacje:

a) imię i nazwisko,

b) datę dokonania rezerwacji i numer rezerwacji,

c) adres poczty elektronicznej bądź adres do korespondencji,

d) przedmiot reklamacji oraz dokładny opis zdarzenia stanowiącego przyczynę złożenia reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana pocztą elektroniczną lub drogą listowną.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie internetowej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnie zmian postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu poprzez udostępnienie zmienionego lub nowego regulaminu na Stronie internetowej. Nowy regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od ich publikacji na Stronie internetowej. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie dokonania rezerwacji miejsca parkingowego przez Usługobiorcę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Do góry

-->